Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ (07/02/11)

Δυνατότητα ανανέωσης των αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, που προβαίνουν σε Δήλωση Διαφωνίας επί των ασφαλιστικών στοιχείων τους, παρέχει η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστούν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών και να χτυπηθεί η διακίνηση ενσήμων-μαϊμού. Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις αλλοδαπών, οι οποίοι καταγγέλουν τους εργοδότες τους διεκδικώντας ημέρες ασφάλισης, εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία υπογράφει η υφυπουργός, κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, προβλέπει ότι θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, που κατά την υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής του, διαπιστώνει ότι υπολείπεται όλου ή μέρους του απαιτούμενου για την ανανέωση αριθμού ημερών ασφάλισης, λόγω μη εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκ μέρους του εργοδότη που τον απασχολούσε, θα πρέπει να προβεί, πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών του, σε Δήλωση Διαφωνίας – Καταγγελία, ενώπιον των οργάνων του ΙΚΑ, προκειμένου να εξετασθεί σε πρώτο βαθμό η βασιμότητα της καταγγελίας του και να εκδοθεί η αντίστοιχη Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.). Στη συνέχεια, θα απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών του Δήμου ή της Κοινότητας μόνιμης διαμονής του, όπου θα υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα για τη χορήγηση της άδειας διαμονής του, δικαιολογητικά και ακριβές αντίγραφο της Δήλωσης Διαφωνίας. Ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης, θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση κατάθεσης τύπου Α’ και θα αποστέλλει το φάκελο στο οικείο Τμήμα Αδειών Διαμονής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν το Τμήμα Αδειών Διαμονής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει ότι με τον αριθμό ημερών ασφάλισης που διεκδικεί ο εργαζόμενος, πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής του, θα αφήνει το φάκελο σε εκκρεμότητα, έως την έκδοση της Π.Ε.Ε., άλλως θα προβαίνει κατ’ ευθείαν σε απόρριψη. Εάν η Π.Ε.Ε. δικαιώσει τον εργαζόμενο, η υπηρεσία θα προβαίνει στην έκδοση της άδειας διαμονής του ενδιαφερόμενου.

Προκειμένου, ωστόσο, να αποφευχθεί η διακίνηση πλαστών εγγράφων και για την απόλυτη κάλυψη των μεταναστών, καλούνται οι υπηρεσίες του ΙΚΑ να παρέχουν οποιαδήποτε συνδρομή τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η συνδρομή των υπηρεσιών του ΙΚΑ εν προκειμένω, συνίσταται:- Στην αποστολή, στο αρμόδιο Τμήμα Αδειών Διαμονής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βεβαίωσης ότι έχει όντως υποβληθεί Δήλωση Διαφωνίας από τον εργαζόμενο,- Στην αποστολή της Π.Ε.Ε.,- Στην αποστολή των αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Υποκαταστήματος και εν συνεχεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή του Διοικητικού Εφετείου,- Στην επέκταση της διερεύνησης της Καταγγελίας σε βάθος χρόνου πέραν του έτους έτσι ώστε αυτή να καλύπτει το διάστημα ισχύος της υπό ανανέωση άδειας διαμονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: