Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η διερεύνηση σειράς σχετικών παραπόνων από αλλοδαπούς που κινδυνεύουν να χάσουν τις άδειες παραμονής τους, οδήγησε τον Συνήγορο του Πολίτη στο δυσάρεστο συμπέρασμα ότι το καθεστώς διαμονής για «ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα» έχει αναδειχθεί σε μια από τις πλέον δυσλειτουργικές διαδικασίες του μεταναστευτικού θεσμικού πλαισίου. Γι’ αυτό και η Ανεξάρτητη Αρχή διατύπωσε έγγραφες προτάσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την αναδιάρθρωση και βελτίωση του πλαισίου που διέπει το εν λόγω καθεστώς διαμονής.
Διαπιστώθηκε ότι οι νόμιμες προϋποθέσεις για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας επενεργούν στην πράξη ως ιδιαίτερα ανελαστικοί περιορισμοί, οι οποίοι οδηγούν συχνά στη ματαίωση των επιχειρηματικών διαβημάτων των ενδιαφερομένων, καθώς δεσμεύουν υπέρμετρα την ελευθερία επιχειρηματικής δράσης τους και μειώνουν τις πιθανότητες να προσπορισθούν ικανά εισοδήματα για τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Επίσης, οι περιορισμοί αυτοί δεν φαίνεται να προωθούν τη βελτίωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας, καθώς λειτουργούν περισσότερο ως μια επαχθής διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών επιχειρηματιών και λιγότερο ως εύλογη δημόσια ρύθμιση της επιχειρηματικής δράσης τους.
Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο να απορρίπτονται μαζικά οι αιτήσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα από τις αρμόδιες αρχές. Αντί η διαδικασία να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών, οι οποίοι διαμένουν ήδη μακρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, καταλήγει μάλλον να τους εξωθεί στην παρανομία, καθώς προκαλεί άμεσο κίνδυνο να απολέσουν τη νομιμότητα της διαμονής τους στη χώρα.
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει τον καθορισμό κατηγοριών – κλιμάκων ύψους κεφαλαίου που απαιτείται για την έναρξη της δραστηριότητας, τη μεταβολή των προϋποθέσεων ανανέωσης της εν λόγω άδειας, τη δυνατότητα άσκησης περισσότερων της μίας δραστηριοτήτων και δευτερευόντως παροχής εξαρτημένης εργασίας για τους κατόχους της άδειας, καθώς και την παροχή δυνατότητας τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής των ενδιαφερομένων που τοαίτημά τους για άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα απορρίπτεται.
Επ’ ευκαιρία δε πρόσφατης εισαγωγής σχετικής διάταξης (άρθρο 45 § 1.δ του ν.3731/2008), η οποία εκτιμάται ότι αποσκοπεί σε μεταβατικού χαρακτήρα μείωση της έντασης του επίμαχου προβλήματος η Ανεξάρτητη Αρχή προτείνει επίσης, μεταξύ άλλων, να χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης, η οποία θα επιτρέπει την άσκησηανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και την παροχή εργασίας, έργου ή υπηρεσίας στους κατόχους προηγούμενης άδειας διαμονής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: